Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usługi oferowanej przez SQTR Sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora oraz Klienta. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Podstawowa forma kontaktu pomiędzy Klientem i Administratorem w sprawach dotyczących Regulaminu realizowana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Regulamin platformy sprzedażowej

oraz kart rabatowych

ART. 01 / DEFINICJE

Administrator – Spółka SQTR Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000441721, o kapitale zakładowy w wysokości 500 000,00 zł. Dane adresowe / kontaktowe: ul. Wspólna 50A-35, 00-514 Warszawa, NIP: 7010358988, REGON: 146392372.

Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy sprzedażowej – www.easyprotect.pl, polegająca na możliwości nabycia przez Klienta – produktu przedłużonej ochrony serwisowej pod nazwą EasyProtect® do uprzednio nabytego, nowego sprzętu IT/Telco/Electro.

Produkt - usługa, polegająca na wykonaniu warunków opisanych w OWOS na nabyty, nowy, przez Klienta sprzęt z grupy - IT/Telco/Electro.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez serwis, w szczególności może korzystać z serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedający. 

Platforma Sprzedażowa - portal internetowy zarejestrowany pod nazwą easyprotect.pl za pośrednictwem którego Klient dokonuje zakupu Certyfikatu przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®.

Skan dokumentu – Klient który zdecyduje się na nabycie przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® za pośrednictwem platformy sprzedażowej, zobowiązany jest przesłać za pomocą formularza, paragon zakupu, fakturę VAT bądź inny dokument z którego wynika wartość sprzętu obejmowanego dodatkową ochroną serwisową z wyszczególnieniem daty zakupu przedmiotowego sprzętu.

90 dni – jest to okres liczony od daty zakupu przez Klienta sprzętu IT/Telco/Electro do dnia w którym Klient może przedłużyć ochronę serwisową na przedmiotowy sprzęt.

Certyfikat - dokument gwarancyjny– wydruk komputerowy, posiadający indywidualny numer, nadany wyłącznie przez Gwaranta i wydawany jako potwierdzenie zawarcia umowy w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej zakupionego w sklepach Partnerskich sprzętu IT/Telco/Electro.

ART. 02 / WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1.   W celu skorzystania z platformy sprzedażowej wymagane jest co najmniej: komputer z przeglądarką internetową oraz połączenie z siecią Internet; posiadanie adresu poczty elektronicznej; posiadanie obsługi animacji flash, akceptacji cookies oraz obsługi SSL oraz JavaScript w ramach przeglądarki internetowej.

2.   W ramach platformy sprzedażowej zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów / skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z serwisu takich jak wirusy, boty etc.

3.   Platforma serwisowa wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika platformy sprzedażowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Kliencie. Klient korzystający z platformy sprzedażowej wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. 

4.   Pliki cookies używane są w celu: uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika, weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,  udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Klienta, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi, tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami, stosowania reklam displayowych w zakresie usługi remarketingu. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies.

5.    Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści serwisu Użytkownikowi jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.

6.   Gwarant zastrzega sobie prawo do zweryfikowania paragonu /faktury zakupu sprzętu obejmowanego Przedłużoną Gwarancją EasyProtect®, w celu potwierdzenia: rodzaju sprzętu, daty, okresu gwarancji producenta oraz ceny zakupu sprzętu.

ART. 03 / ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ.

1.  Każdy Klient jest zobowiązany do korzystania z platformy sprzedażowej oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania platformy sprzedażowej.

2.   Poszczególne elementy platformy sprzedażowej w szczególności nazwa, logotyp, układ i szata graficzna, oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i bazy danych podlegają ochronie prawnej. Klient nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z platformy sprzedażowej.

3.   Prowadzona za pośrednictwem usługi sprzedaż ma charakter otwarty a oferowany Produkt jest dostępny dla Klienta bez ograniczeń.

ART. 04 / PROMOCJE/ KUPONY RABATOWE

1.   Kupony rabatowe wydawane/generowane są przez Partnerów Gwaranta w formie wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub fizycznie wydanego kupony rabatowego z  przypisaną wysokością rabatu do wykorzystania na zakup przedłużonej ochrony serwisowej dla sprzętu IT/Telco/Electro.

2.   Skorzystanie z otrzymanego kuponu rabatowego możliwe jest, wówczas, gdy:

-Klient dokona zakupu EasyProtect® za pośrednictwem platformy sprzedażowej  www.easyprotect.pl w zakładce Strefa Klienta, w terminie 90 dni od daty nabycia sprzętu, lecz nie później niż przed upływem 12 miesięcy od wydania kuponu rabatowego,

-Klient otrzymał od Gwaranta kupon/kod rabatowy rejestrując się uprzednio do newsletter lub klikając na stronie pod adresem www.easyprotect.pl zakładkę odbierz rabat powołując w formularzu posiadany już numer Certyfikatu Gwarancyjnego EasyProtect® oraz swój adres e-mail. 

-Kupon rabatowy nie jest przypisany do konkretnej osoby, lecz wydany na okaziciela, co oznacza, że skorzystać z przypisanego rabatu mogą Klienci, którzy dokonają zakupu przedłużonej ochrony serwisowej powołując w formularzu zakupowym numer kuponu rabatowego, albo też są to osoby które otrzymały od Klienta, który pomimo otrzymania kuponu rabatowego nie jest zainteresowany nabyciem rozszerzonej ochrony serwisowej EasyProtect®.

3.   Kupon rabatowy, a dokładnie przypisana jej zniżka, ważna jest 12 (dwanaście) – miesięcy, licząc od dnia w którym kupon został wydany. Po upływie powołanego okresu skorzystanie z przypisanej zniżki jest niemożliwe.

4.   Gwarant zastrzega sobie prawo do objęcia wydanych, a nie wykorzystanych kuponów rabatowych dodatkową akcją promocyjną, informując o tym fakcie uprzednio posiadacza kuponu rabatowego drogą telefoniczną bądź mailową.

5.   Kupony rabatowe nie podlegają spieniężeniu, ani żadnej wymianie czy zamianie promocji.

6.   W przypadku odstąpienia przez Klienta z nabytego sprzętu do którego zostało zakupione przedłużenie ochrony serwisowej z przypisaną zniżką, zastosowanie

mieć będą przepisy określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

ART. 05 / ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.   Administrator jest Usługodawcą w rozumieniu ust. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) i w ramach świadczonej usługi umożliwia Klientowi nabycie usługi przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®.

2.   Złożenie zamówienia na objęcie dodatkową ochroną serwisową EasyProtect®, następuje poprzez wypełnienie przez Klienta obowiązkowych pól formularza znajdującego się na stronie w zakładce Strefa Klienta. www.easyprotect.pl oraz dokonania również w tym formularzu wyboru jednej z trzech możliwości przedłużenia ochrony serwisowej sprzętu IT/Telco/Electro w danym przedziale cenowym.

3.   Klient zobowiązany jest załączyć skan dokumentu, tj. paragon zakupu, fakturę VAT z którego to wynika wartość sprzętu obejmowanego dodatkową ochroną oraz data jego zakupu.

4.   Klient ma możliwość dokonania zakupu przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® do 90 dni od daty w którym dokonał zakupu sprzętu obejmowanego dodatkową gwarancją.

5.   Klient zobowiązuje się nie składać zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa. 

6.   Złożenie zamówienia przez Kupującego jest wiążące i może być przez niego wycofane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności, gdy Klient zakupiony sprzęt, a objęty dodatkową ochroną serwisową zwróci w ramach odstąpienia od umowy zawartej w drodze zakupów na odległość.

7.   Każdorazowo umowa zostaje zawarta po zweryfikowaniu przez Administratora danych i załączonych dokumentów potwierdzających zakup sprzętu IT/Telco/Electro i spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

8.   Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres mailowy, ewentualnie numer telefoniczny w celu finalizacji transakcji.

9.   W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Klienta, Administrator nie dokona przedłużenia ochrony serwisowej na przedmiotowy sprzęt IT/Telco/Electro.

10.   Po dokonaniu weryfikacji załączonych dokumentów i prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza, Administrator prześle na wskazany przez Klienta adres mailowy, numer rachunku bankowego wraz z podaniem tytułu płatności w celu dokonania jednorazowej opłaty z tytułu przedłużenia ochrony serwisowej na przedmiotowy sprzęt IT/Telco/Electro.

11.   Po zaksięgowaniu płatności, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin Administrator prześle na podany przez Klienta adres mailowy, wygenerowany Certyfikat Gwarancyjny, OWOS oraz dokument sprzedażowy potwierdzający zawarcie umowy.

ART. 06 / PRAWO ODSTĄPIENIA / REKLAMACJE

1.   Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia wydania mu produktu, w drodze oświadczenia złożonego Sprzedającemu na piśmie lub drogą elektroniczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych.

3.   W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, jednakże nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

4.   Adresem mailowym właściwym dla przyjmowania reklamacji oraz oświadczeń Stron w zakresie odstąpienia od umowy jest: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ART. 07 / PODATKI, CENY, OPŁATY I PROWIZJE

1.   Ceny produktów są cenami brutto tj. zawierają podatek od produktów i usług VAT. 

2.   Klient jest zobowiązany uregulować należność stanowiącą cenę całkowitą za zakupiony produkt EasyProtect®, nie później niż w terminie 72 godzin od daty potwierdzenia zawarcia umowy.

3.   W razie wątpliwości kupujący każdorazowo winien kontaktować się z Administratorem platformy sprzedażowej pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.   Zapłata należności może nastąpić za pośrednictwem przyjętych i oferowanych przez Administratora sposobów płatności. W tym w szczególności: przelew, PayU, płatność kartą płatniczą.

Wybór metody innej niż przelew na rachunek bankowy Administratora może wiązać się z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy z podmiotem odpowiedzialnym za usługę płatniczą.

5.   Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Sprzedających są odpłatne. Szczegółowe zasady dotyczące opłat obowiązujących w serwisie zawiera załącznik Tabela Opłat (zakładka „O Produkcie”) do niniejszego Regulaminu. 

ART. 08 / POUFNOŚĆ I PRYWATNOŚĆ

1.   Klient wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator postępuje z danymi przekazanymi mu w ramach tej polityki. Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu, natomiast ujawnienie danych może nastąpić tylko i wyłącznie z przyczyn nakazanych przez prawo. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane tylko w celu związanym z realizacją umowy lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w polityce ochrony prywatności. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług oferowanych przez portal z zastrzeżeniem, że dane te udostępniane będą tylko anonimowo i grupowo. Bez zgody Administratora zakazane jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem i organizacją portalu, które są dostępne wyłącznie Klientom portalu, ze szczególnym uwzględnieniem ujawniania lub przekazywania osobom postronnym danych innych Użytkowników i  rozwiązań technologicznych portalu.  

ART. 09 / PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

1.   Klient uznaje, że całość praw autorskich związana z portalem łącznie z produktem EasyProtect®, należą do Administratora.

2.   Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług portalu do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem. 

3.   Portal lub poszczególne jego elementy, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zm.). Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora. 

4.   Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści portalu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z portalu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem niniejszego regulaminu. 

5.   Użycie przez Klienta firmy lub Administratora, w szczególności oznaczenia " EasyProtect® " w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów przez Administratora.

ART. 10 / ZMIANY REGULAMINU

1.   Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług portalu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie portalu. Umowy zawarte pomiędzy Klientami a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Klienta.

3.   Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora. 

ART. 11 / SPORY

1.   Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. 

2.   Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy. 

ART. 12 / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Spółka SQTR Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000441721, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł. Dane adresowe / kontaktowe: ul. Wspólna 50A-35, 00-514 Warszawa, NIP: 7010358988.

Dane osobowe użytkowników przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

ART. 13 / UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom jeżeli nie służy to umożliwieniu realizacji transakcji zawartej za pośrednictwem serwisu oraz dostawy produktu. Nie dotyczy to sytuacji, w których dane zostaną udostępnione za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Niezależnie od powyższego zwracamy Twoją uwagę, że dane osobowe zgromadzone w ramach portalu mogą być również indeksowane przez wyszukiwarki internetowe, w szczególności jeśli zostaną oznaczone przez użytkownika jako dane publiczne.

ART. 14 / SPOSÓB I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane w portalu SQTR są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego. Ponadto są one pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do transakcji zawieranej za pośrednictwem serwisu.

Klientom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, Administrator portalu będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

ART. 15 / PLIKI COOKIE

W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z portalu oraz zapewnienia działania niektórych funkcji strony internetowej używamy tzw. cookies (ang. ciasteczka). Takie "ciasteczko" to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Używamy tych małych plików, by na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszej strony - dzięki temu możemy poprawić projekt naszego portalu. Pliki cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi użytkownika, dzięki którym można by było go zidentyfikować. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym uniemożliwi poprawne działanie niektórych dostępnych opcji naszego serwisu. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym w naszym portalu.

ART. 16 / BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Strony w ramach serwisu, dostęp który wymaga podania danych osobowych lub loginu i hasła, szyfrowane są przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Szyfrowanie zapewnia poufność danych osobowych Użytkownika w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem Internetu.

Korzystając z serwisu w ramach udostępnionych kanałów sprzedaży, form kontaktu i wyrażania opinii należy pamiętać, że wszystkie udostępniane informacje są widoczne dla pozostałych Użytkowników, którzy informacje takie mogą czytać, zbierać i wykorzystywać. W takich przypadkach to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecydował się ujawnić. Dlatego też z funkcji takich należy korzystać rozważnie. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

ART. 17 / INFORMACJE ZAWARTE W LOGACH DOSTĘPOWYCH 

Podobnie jak większość administratorów serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerów serwisu jak również w celach analizy statystycznej.

ART. 18 / PRYWATNOŚĆ MAŁOLETNICH

Nie zabiegamy w sposób świadomy o przekazywanie danych osobowych przez osoby małoletnie (dzieci), nie gromadzimy takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów ani nie reklamujemy w sposób świadomy produktów czy usług dla dzieci.

ART. 19 / LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Na stronach naszego portalu możemy m.in. umieszczać linki umożliwiające Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron.

ART. 20 / ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Prywatności. Administrator serwisu zastrzega sobie w związku z tym prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie.

O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem serwisu. Zmiany będą publikowane na stronie www.mustache.pl.

ART. 21 / PYTANIA I KONTAKT

Jeśli chcieliby Państwo, abyśmy zaktualizowali Państwa dane osobowe albo usunęli Państwa dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli posiadacie Państwo jakieś pytania na temat powyższej Polityki prywatności, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Aktualnie obowiązująca tabela opłat EasyProtect® wg stanu na dzień 01 stycznia 2016r.

 

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 • Jesteśmy do Państwa dyspozycji
  od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 9:00 do 17:00
  pod numerami telefonu

  dla połączeń z numerów stacjonarnych:
  801 009 419

  dla połączeń z numerów komórkowych:
  881 009 019

  lub adresem mailowym:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Aby zobaczyć jak łatwo kupić Gwarancję EasyProtect®
  oraz jakie posiada zalety
  kliknij tutaj

 • Jeśli posiadasz już Certyfikat Gwarancyjny EasyProtect®, koniecznie odbierz kupon rabatowy uprawniający do nabycia kolejnej Gwarancji dla Twojego sprzętu z 15% bonifikatą.

   

DMC Firewall is a Joomla Security extension!